معرفی ورزشی استاد احد اله سلطانیان

استاد احد اله سلطانیان
استاداحد سلطانیان ،یکی از صاحب نظران مسائل ماوراء الطبیعه وهمچنین بنیانگذار سبک شین چی کونگ می باشد، در سال 1362 فعالیتهای رزمی را آغاز نمود ، در اوایل مدت کمی ( دو ماه ) کاراته کار کرد و بعد کونگ فوی ایرانی را آغاز نمود ، ما بین شروع کونگ فوی ایرانی بود که با چی کونگ چین آشنا شد ، و به خاطر علاقه ای که نسبت به چی کونگ چین پیدا کرد و بنا به تضادهای مختلف ، کونگ فوی ایرانی را کنار گذاشت و تعالیم چی کونگ را ادامه داد ، سیستم چی کونگ چین یک روش تنفسی و تمرکزی میباشد به همین منظور بیشتر، رزمی را با فراگیری متافیزیک ادامه داد ، ولی نه به معنایی که ، تمام اندیشه اش متافیزیکی باشد ، بلکه همزمان با پیشرفت تفکر علاقه زیادی به تربیت جسم داشت ، و به این منظور سعی و تلاش های زیادی برای ایجادتنوع در فنون رزمی کرد و مشتاقانه به سمت این مسیر حرکت کرد و تا کنون به عواملی که موجب پرورش ذاتی و فعلی انسان میشود آشنا گشته .اصول شین چی کونگ ومراحل آن تحت تأثیر آرمان های فیزیکی ومتافیزیکی قرار گرفته واز وجود بالاترین مراحل انرژی که منشأ ذاتی را در بردارد تبعیت می کند، وبنا بر این تعریف از معارف اسلامی گرفته تا نظریات اندیشمندان غیر اسلامی که از اصول خوبی برخوردارند به وضوح مورد بررسی قرار گرفته شده که از این روش به عنوان تکامل ذهن یاد می کند، و پا را فراتر گذاشته از تعالیم هدایتگران درون واتصال به آنها حرف زده وتعالیمش را به آنها نسبت می دهد و خود در این باره می گوید که استاد (چنین گفت ویا راه های دیگر) به این منظور، از این که کجا وچگونه به این روش دسترسی پیدا کرده هنوز مطالب کافی ارائه نداده زیرا به این باور اعتقاد دارد که هرکس خواهد توانست با هدایتگران درونی آشنا شود واز آنها تعالیم مخصوص را بگیرد .
(به نقل از انجمن شين چي كونگ)

چی کونگ رزمی سخت با ماهیت جسم وفیزیک

1- سه فرم پایه
2- سبک و فرم حیوانات
3- پنج نوع سلاح
این نوع چی کونگ یک فراسوی ذهنی وتکامل کامل درونی نیست بلکه تقویت عضلات وتاندون ها به روش فیزیکی انجام می گیرد وهمواره دررفع تنش عضلانی مبنای واقعی همان تفکرسطحی با استفاده از ذهن سطحی میباشد که دراین روش حائظ اهمیت است
یکی از این روش ها مبارزات است که توأم با کشش ماهیچه ها سروکار دارد وذهن با فراسوی تکامل در تمرینات افقی میتواند در حد سطحی به مبارزه گر این امکان را بدهد تا بتواند پشتوانه ای که به آن تکیه دارد را باز یابی کند وازآن استفاده کند .روش دیگرفرم های حرکتی آن است که با اتکابه ذهن سطحی وفشار عضلانی وهمچنین قدرت عکس العمل ماهیجه ها وتاندون ها ومفاصل میباشد ، پس این یک عملکرد ذهن سطحی است. این روش یک روش جدا از ذهن نیست ولی نمیتوان برای آن ارزش درونی قائل بود ، مثل سایر رشته های رزمی دارای شرایط ویژه ای می باشد که توان انسان همواره با عملکرد جسمی سنجیده خواهد شد وهرلحظه که جسم خسته شود دیگر مراحل تمرینی هم کم انجام میگیرد وبه استراحت نیاز هست . این را به عنوان یادآوری ذکر کردم .
حال مراحل یادگیری آن به این ترتیب است که شخص اول سه کلاس کششی را یاد می گیرد بعد این روش را شروع میکند. ازنظر فیزیکی باید شرایطش آماده باشد بعد سه فرم پایه را یاد بگیرند وبعد شروع کنند به صورت تخصصی به یادگیری سیستم که شامل سبک حیوانات ، سلاح های پیشرفته میباشد وبعد یادگیری مبارزات آن که درمراحل تمرینی با این سیستم می باشد .
این سیستم دارای درجات خاصی میباشد که با شالبند مشخص می شود که به ترتیب عبارت است از( سه پایه زرد ، سبک ببرآبی، سبک آخوندک سبز، سبک درنا قهوه ای، سبک میمون در دو سیستم مشکی،سبک ببر، آخوندک ،درنا، میمون ، ما رسرخ)
و شخص درحین فراگیری این سیستم می تواند دیگر روشهای شین چی کونگ را فرا گیرد .

چی کونگ رزمی نرم یا درونی

1- سه فرم آماتور عمومی
2- شش فرم حرفه ای
این بخش برخلاف چی کونگ سخت کاملا از ذهن تبعیت دارد ذهن انسان دراین مرحله درفراحسی قرار می گیرد ، بعد فیزیکی همواره تحت تعالیم درونی میباشد وبا تبعیت از درون راه رسیدن به نیروهای درونی را هموار میکند، این سیستم برخلاف مراحل سخت، انرژی را جذب وذخیره میکند وبه موقع آن را آزاد میکند ودوباره درناحیه ناف وکل سیستم بدن آنرا متمرکز می کند
دریک نگاه کلی وقتی به بررسی این بخش از چی کونگ بپردازیم محوریت ناف وسیستم کانالهای مهم انرژی که باعث جذب انرژی می شود بسیار حائظ اهمیت است ، یک نفس یا یک حرکت ویک تمرکز خودبخود دفع مواد زائد از طریق حلقه های انرژی وجذب آن درکانالهای انرژی میسر میسازد .
این سیستم دارای دو ویژگی خاص است 1- تنها بودن وکارکرد تنهایی 2- رزمی بودن ودرونی بودن آن .
و به دودسته تقسیم میشود الف: نرم کامل ب: نرم وسخت
مرحله الف: سیستم نرم . این مرحله دارای 3 فرم میباشد ، پایه تخصصی به حساب میاید یعنی اگر کسی بخواهد برای آرامش وسلامتی وتنظیم شبکه های اعصاب فعالیت کند همین سه فرم کافی است ونیازی به ادامه رزمی نرم ندارد. شرایط امتحان رفتن فرم به طور صحیح واصولی میباشد . این دوره مقدماتی بسار ساده میباشد ودرتمام سنین وجنسیت میتوانند این روش را یاد بگیرند ومحدودیت جنسی وسنی ندارد
مرحله ب: مرحله نرم وسخت: این مرحله به بخش تخصصی رزمی معروف است که از قوانین، آرام وسرعت، نرمی وسختی ، ملایم وقدرت وکوبش وپرتاب تبعیت میکند. دارای 6 فرم میباشد
شرایط امتحانات: امتحان درهرفرم بستگی به نوع جنسیت دارد، برای هرکدام امتحانات طبق شرایط فیزیکی وجنسیت فرق میکند .
روش امتحان تا 4 فرم مردبالای 18سال تا 45 سال لازم بذکراست ، اگر کسی درسنین بالاتر این روش ها را انجام دهد کل شرایط امتحان به نظراستاد بستگی دارد
فرم یک تخصصی: بعد از گذراندن فرم باید حرکات زیر را انجام دهد تا بتوانند ارتقاء یابند. 50 تا 70 حرکت ببر زخمی ، 20 دقیقه مابو، 60 شنای پابسته، 50 حرکت دست که بصورت شلاقی ودورانی باشد این حرکات ازترکیب چند حرکت نمی تواند باشد، ضربات تعادلی پا به جلوومکث به دلخواه استاد، روی سرقرار گرفتن با کمک دست به مدت 20 تا30 ثانیه ، گذراندن 3کلاس چی کونگ انرژی
فرم دو تخصصی: رفتن فرم باشرایط مطلوب، 150 حرکت ببرزخمی 30 تا 40 دقیقه مابو، زدن ضربات پا بیش از 100 تا به صورت های مختلف ، 100 حرکت شکم درمدت یک دقیقه، گذراندن دوره مبتدی بدن سازی، گذراندن 4کلاس سیستم انرژی ، گذراندن سه مرحله شین چی کونگ درونی، قرار گرفتن روی سر به مدت 2تا 5 دقیقه روی سر
فرم سه تخصصی: رفتن فرم با بهترین شرایط، 200 تا 250 حرکت ببرزخمی ، مابو30تا 40 دقیقه، تعادل روی یک پا 20 دقیقه، تعادل روی دست 5تا20 دقیقه نظر استاد، حرکات جهشی وضربات پا تا دودقیقه متوالی، دوسرعت به مسافت 50 تا200 متر نظر استاد، مبارزه که از قبل آموزش دیده باشد نظر استاد، حبس نفس یک دقیقه نظر استاد، تعادل شی برروی دستها نظر استاد،دیگر امتحانات بدن سازی به صورت های مختلف، گذراندن دوره تخصصی بدن سازی، گذراندن کلاس 5 از سیستم انرژی، گذراندن 4تا5 مرحله چی کونگ درونی نظر استاد، روی سر قرار گرفتن به مدت 10 تا 15 دقیقه نظر استاد
فرم چهار تخصصی: رفتن فرم درحد کاملا عالی ، امتحان هوش وشنوایی ذهنی نظر استاد، که قبلا آموزش دیده اید، رفتن فرم های یک ، دو،وسه تخصصی بدون استراحت، با شرایط مطلوب، قرار گرفتن روی پا ودست ها که آموزش دیده اید نظر استاد، داشتن انعطاف کافی درنمونه های زیر( کمر به پشت وجلو، انعطاف پاها با حرکات مفاصل وعقب رفتن ها ومراحل دیگر) بررسی مبارزات شمشیر درحد کلاسیک ، قرار گرفتن درجاهای مخوف وباریک برای ایجاد تشتت اعصاب وتسلط بر آن،این مرحله برمی گردد به نظر استاد وروش های خاصی که خود به شما خواهد گفت، حرکات فشاری وتعادلی که توأم با یک یا بیشتر انجام میگیرد تا حد ومرز قدرت عصبی شما سنجیده شود نظر استاد، گذراندن 10 کلاس کششی، گذراندن بخش 6 چی کونگ انرژی . بنا به دلایل خاصی درحال حاضر ازپرداختن به ادامه امتحانات کلاس های دیگر معذوریم انشااله در آینده این امر انجام میپذیرد
لازم بذکراست ، اگر کسی درسنین بالاتر، این روش ها را انجام دهد کل شرایط امتحان به نظراستاد بستگی دارد
روش امتحانات تا 4کلاس برای خانم های بالای 15 سال تا 35 سال
فرم یک تخصصی: رفتن فرم درحد خوب، 2تا 5 دقیقه مابو نظر استاد،قرار گرفتن روی دستها به صورت شنا 2تا 5 دقیقه نظر استاد،50 حرکت دست بصورت شلاقی ودورانی، حرکات تعادلی پا به جلو وعقب وپهلو ومکث نظر استاد،قرار گرفتن روی سر10 تا 20 ثانیه نظر استاد گذراندن دو کلاس چی کونگ انرژی ، گذراندن 4 کلاس کششی
فرم دو تخصصی: رفتن فرم با شرایط کاملا مطلوب، 3تا 5دقیقه مابو، زدن ضربات پا به صورت کششی نرم وسرعت ودر چهار اطراف بدن، 40 حرکت شکم به مدت یک دقیقه، گذراندن کلاس سه انرژی، گذراندن دومرحله چی کونگ درونی ، دوی سر قرار گرفتن به مدت 20 تا 30 ثانیه، رفتن حرکات تعادلی به وسیله پاها وکمر با نظر استاد
فرم سه تخصصی : رفتن فرم با بهترین حالت ، نشستن درحالت مابونظر استاد، قرار گرفتن روی سر نظر استاد، پابه حالتهای مختلف نظر استاد، دادن امتحانات کلی که به عنوان یک هنرجوی زن نیاز است مانند، قرار گرفتن درحالات تعادلی روفتن حرکات سخت کششی پا وکمر، شنا 10 تا 15،گذراندن کلاس 4 انرژی، گذراندن مرحله سوم سیستم درونی، حبس نفس نظر استاد
فرم چهار تخصصی: رفتن فرم با عالیترین حالات، رفتن یکی از فرم های قبل (تخصصی) به دلخواه ،امتحان هوش که قبلا اموزش دیده اید، گذراندن 12کلاس کششی،انجام چند حرکت تعادلی زیبا به دلخواه خود، گذراندن کلاس 5 انرژی، گذراندن مرحله چهارم درونی، سنجیدن قدرت فشاری وسرعت به وسیله حرکات نظر استاد، درجه دراین سیستم براساس ستاره مشخص میشود،که عبارت است از ( سه پایه اول سه ستاره نقره ای چهارپر، یک تخصصی یک ستاره طلایی چهارپر، دوتخصصی یک ستاره پنج پر، سه تخصصی یک ستاره شش پر، چهارتخصصی یک ستاره هفت پر

چی کونگ انرژی

1- حرکات انرژی ایستا
2- حرکات انرژی نشسته
: یکی از مراحل نه گانه شین چی کونگ شناخت انرژی های اطراف ویادگیری اصول آنها ونیز کارکرد وتوجه به نوع مداخله ذهن در تمام نیروهای درون وبیرون از خود میباشد این سیستم انرژی های جهان هستی را درکل نیروهای روحی ودرونی دخیل میداند وخواستن را به نوعی توانستن تبدیل میکند که من نام این مراحل را به انرژی هستی و تبدیل آن به انرژی حیوانی نام گذاری میکنم زیرا اشعه های ماورا و هستی در اشکال خاصی قابل انعکاس نیستند بلکه غالب هرنوع انرژی باید دریک مسیر واقع بینانه قرار گیرد انرژی هایی که ما به آن فرا بنفش میگویم خود از منبع های دیگری سرچشمه میگیرند واز همه نوع انرژی یک محورش درایجاد تبادل وهمچنین تعادل با زمین در نوع فرا روان انسان وسایر موجودات هست که نام آن به تعابیری ( چی) یا یک انرژی دوقطبی که از منشا یین ویانگ به وجود امده می باشد.
دریک نظریه روح درغالب حرکت به جسم میباشد واز جسم تا حدودی میترسد ، با فاصله از جسم میخواهد وارد آن شود بعد از چهار ماه وچند روز وچند ساعت وارد اولین قطب انرژی حواس پنجگانه میشود، ولی باز درنگاه کلی متوجه ذرات اشعه های ماورا هستیم که یک اتر درپیرامون روح ویکی در خاستگاهش قلب وجود گرفته تا توان حرکت روی ناف به وجود آید نتیجه روی حساسترین نقطه به دست بیاید دراین حالت روح جای خود را که مخزن اسراراست به دست آورده وحیات را به انسان می دهد ولی کل حیات را ازمنشا ذاتی نمیگیرد بلکه خود را به ناف وصل میکند تا از ناف تغذیه شود در این مراحل یک نظریه هم مشود بازگو کرد اولین تغذیه بعد از رهایی از خون مادر، درناف به انسان خواهد رسید تا اینجا یک دوره چند روزه میباشد ،درزیر یک نمونه دیگر ازرهایی ذهن تابه مراحل بارگیری روح وانرژی خواهیم گفت. بعد از تنش های متوالی وشروع تغذیه از ناف این فرایند درانسان به وجود میاید که انرژی هستی را ازناف توسط جنین مادر بگیرد یعنی با یک سری انفعالات روی ذهن در مراحل اولیه ساخت انسان پدیده ای به انسان نزدیک میشود که ما به آن چی حیوانی میگوییم که یک ماورایی کردن ذهن با اشکال مختلف از یک نقطه کوچک تا کل هستی به این منظور تفاوت لخته شدن با جریان افتادن در یک مرحله انرژی یافت میشود، ومیشود گفت نقصانی که در ایجاد ارتباط با والدین دیده میشد ازبین رفت.
. با کناره گیری روح از شخص مطمعنا خواهد مرد وتوازن اخلاقی وجود نخواهد داشت .........، حال چگونه ما از یک منبع انرژی استفاده میکنیم ؟ گاهی اوقات پس از سیر درون در نکته ای به معنای آن پی خواهیم برد اساس کار درذهن ما وجود دارد وما تابع حرکات شخصی در درون خود هستیم. این مجموعه تا اندازه ای معرفی سیستم شین چی کونگ است ومن قصد توضیح بیشتر ندارم زیرا ادامه این مطالب در مجموعه کاملتری توضیح داده شده که به صورت کتاب خواهد بود.
چی کونگ انرژی به سه مرحله تقسیم میشود( حرکات ایستاده ، حرکات نشسته،نرمشهای درونی) که هرمرحله تابع یکی از مراحل ذهنی درانسان میباشد به عنوان مثال مرحله یک با یازده حرکت انرژی وتنفسی مرحله پاکسازی نام دارد، مرحله دوم با شش حرکت تنفسی مرحله چی زمینی وچی آسمانی نام دارد که دراین مرحله جذب انرژی های زمین وآسمان صورت میگیرد و...

چی کونگ کششی

1- سه کلاس عمومی (پایه)
2- نه (9) کلاس تخصصی
1- نه(9) کلاس حرفه ای
2- هشت کلاس پیشرفته
این سیستم یکی از بهترین وکارآموزه ترین روش ها درشین چی کونگ می باشد، که بر اساس تعادل زمین وآسمان وذهن وجسم وهمچنین تخیل وواقعیت طراحی شده، درابتدا هنرجووارد موارد ابتدایی وشناخت جزیی ترین جسم خاکی خود میگردد با سه کلاس، بعد برای ادامه باید خود را وارد شناخت عناصرمحیط که شامل( آب ، آتش، خاک ،هوا،اتر) میباشد ، بکند، باید بیاموزد که آب برآتش غلبه میکند وهوا باعث به وجود آمدن آتش میشود، ونیز اتر جریان هوا را انعکاس میدهد، عناصر فرعی دیگر مثل آهن ،چوب ، سنگ همه از خاک به وجود میایند ، درکل مراحل انعطاف ، خلاقیت ، قدرت وهوش برتروهمچنین انعکاس وجذب دراین سیستم وجود دارد، هنرجو باید مراحل را یکی پس از دیگری یاد بگیرد تمرین کند واحساس ها را درخود ایجاد کند ، دراین سیستم علاوه بر حرکات مختلف کششی ، مراقبه وتنفس بسیار دخیل است . این سیستم با حرکات ترتیبی این امکان را به هنرجو میدهد که به عنوان یک فرد متخصص به تمرینات بپردازد، که نشانه های واقعی حرکات در مرتب بودن ودسته بندی درکلاس های مختلف است
مراحل تکنیکی : الف) انعطاف سطحی ب)انعطاف ماهیچه ایی ج)انعطاف استخوانی پ) قدرتی وانعطافی ت) قدرتی واستقامتی د) عملیاتی

چی کونگ بدن سازی

1-سی حرکت مبتدی
2- سی حرکت تخصصی
3-سی حرکت حرفه ای
4-سی حرکت پیشرفته
این یک روش بسیار عالی ومکمل برای انرژی میباشد زیرا انرژی در این مرحله قویتر انعکاس داده میشود بخصوص برای کسانی که چی کونگ عملیاتی کار میکنند این روش مانند سایر روش های دیگر به ترتیب به صورت تکنیک های خاص وبدون وسیله میباشد ، در چهاربخش( مبتدی ، تخصی ، حرفه ای ، پیشرفته ) قابل اجرا است، به جرات میتوان گفت این سیستم یکی از بهترین روش های بدنسازی نوین میباشد که به راحتی در هرمکان قابل اجراست وهرکس میتواند درحد توان خود از آن استفاده کند( این روش در گروهای مختلف قابل اجراست)

چی کونگ پزشکی

1-حرکت درمانی
2-انرژی درمانی
3-گیاه درمانی
4-ماساژدرمانی
5-ذهن درمانی
6- چی کونگ سلامتی یا پیشگیری
همانطور که از اسمشش پیداست یک سیستم پزشکی میباشد که توان انسان در پرتو تعلیمات چی کونگ به نقطه ای از ذهن میرسد که قابلیت هایی پبدا میکند ، به دو بخش تقسیم شده
1- چی کونگ سلامتی که نوعی پیشگیری به حساب میاید وافراد قبل ازهر چیزی میتوانند به یاد گیری این روش که شش مرحله ده تایی میباشد بپردازند حرکات آن کاملا اصولی وبه افراد کمک میکند که توان خود را به دست بیارند،این روش نیز برای افراد کم تحرک ویا رانندگانی که بیشتر از 3 ساعت رانندگی میکنند ویا کارمندان ادارات بسیارسودمند است
2- این بخش خود به چهارروش تبدیل شده که هرجهار روش موثروبا هم میتوانند به درمان های کلی وجزیی بپردازند . ( انرژی درمانی ، حرکت درمانی، تغذیه، پرتو افکنی یا انعکاس انرژی شخصی) کسی که به این نوع چی کونگ تخصص پیدا کند به عنوان درمانگر شناخته می شود،البته باید مطالعات زیادی در حیطه علوم گیاه شناسی ، آناتومی ،فیزیولوژی وروانشناسی داشته باشد وهمچنین تمرینات فشرده انرژی را انجام دهد

چی کونگ درونی

1-رهایی
2-مراقبه (مدیتیشن)
3-ذکر
4-انواع تنفسها بر روی مراکز عصبی و انرژی
این عرفان چی کونگ یا هنرهای رزمی درونی به عرفان رزمی معروف است ، هرگاه ذهن انسان در پرتو کمالات روحی سیر کند ومنشای ذاتی به دست آورد تا جان خود را به بالاترین مراحل برساند خواهیم گفت سالک یا رهرو که خود تا اندازه ای تابعیت بر انزجار از زشتی ها ورسیدن به نیکی دارد این مراحلی دارد که به راحتی قابل اجرا نیست . هر شخصی میتواند تا ده روش آن را به آسانی یاد بگیرد ودرکل نیازش از بین برود واگر خواست ادامه دهد دیگر بعد اخلاقی وعرفان رزمی درپیش دارد که سایه به سایه باید در این مراحل غرق شود گویی آنقدر توان خواهد داشت تا دنیا را به کام دیگران شیرین کند وخود غرق در........ این سیستم تنها عرفان رزمی نیست بلکه هوش وفراست انسان را به اندازه ای بالا خواهد برد ویک نوع تمرین انعکاسی وجذبی نام دارد تا جایی که فایده های آن درخود احساس میکنید به این ترتیب نباید غافل شد زیرا از یک رزمی کار درونی انتظار میرود تا جایی که ممکن است درون خود را به زیبایی تربیت کند ونگذارد افکار پلید وارد ذهنش گردد، درکل یک محور شناخت است که ما درمراحل مختلفی به هنرجو آموزش خواهیم داد دراین سیستم مراقبه وتمرکز نقش اصلی دارد .

چی کونگ عملیاتی

بعد از فراگیری چی کونگ انرژی قابل اجرا است
این یک روش سخت وپویا درشین چی کونگ میباشد، افراد برحسب علاقه میتوانند این روش را تمرین کنند منظور از عملیات همان مانوری است که بر اثر تمرینات زیاد شخص میتواند بدهد، مثل شکستن اجسام با نیروی درون وفشار ، سبک وسنگین کردن جسم خود وده ها روش دیگرکه توسط انرژی درون بروز میکند

چی کونگ حسی

بعد از فراگیری چی کونگ درونی یا روحانی قابل اجرا است
یکی از قویترین ابعاد درون وبیرون احساس های همنوع یا هم نوا است که تا زیر صفرمغز انسان میتواند به مجهولات جواب دهد ویک فرکانس ضعیف را از فواصل دور احساس کند این نوع چی کونگ درفراگیری حس های برتر مانند شناخت اشیا بالاترین فرکانس را دارند که ما با توجه به کم کاری هوش وتغییر درنوع فرکانس ذهنی نمیتوانیم این احساسات را لمس کنیم ودر کل میزان باور وجودی درانسان به دلیل کم بودن تشخیص ادراکات منفی در حد خیلی پایینی قراردارد واسطه ادراک .
حس یک نیرو به عنوان اتمرژن یا جوهره هستی است تا این فراینددرما ایجاد نشود ما فقط میتوانیم از 5حس اصلی که غریضه ای هم است استفاده کنیم .
طراحی و توسعه توسط: سعید کریمی